NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022–2025.

W ramach Programu wspierane finansowo będą następujące zadania w ramach działań, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:

 • rozwój ekonomii społecznej,
 • wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej,
 • reintegracja zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw
  społecznych,
 • nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach
  ekonomii społecznej.
 • realizacja usług społecznych.

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego, dotyczącego trzech obszarów funkcjonowania PES:

 • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach
  społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii
  społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
  ekonomii społecznej.

Niezależnie od wybranego obszaru działania wiodącego, Wnioskodawca powinien uwzględnić we wniosku informację o tym, czy, a jeżeli tak to w jaki sposób zaplanowane przedsięwzięcie wpisywać się będzie w zieloną lub cyfrową transformację. Działania z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji nie są obligatoryjne, jednakże mogą mieć wpływ na ocenę wniosku na zasadach określonych w Regulaminie naboru wniosków.

2. O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Z możliwości składania wniosku wyłączone są podmioty, które:

 • w momencie składania wniosku przekraczają dopuszczalny próg pomocy de minimis,
 • korzystały ze wsparcia w ramach EFS lub EFS+ i nie spełniają warunków określonych w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu (Rozdział IV ust. 2 Regulaminu pn. Demarkacja i przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu). Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach Programu (zgodnie z zasadami Demarkacji i przeciwdziałania podwójnemu finansowaniu): Ze wsparcia w ramach Programu skorzystać będą mogły podmioty uprawnione, które nie korzystały:

  a)
  z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+,

  b) ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+,

  Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały z bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego przez OWES ze środków EFS lub EFS+, o ile:

  c) od momentu udzielenia tego wsparcia do momentu złożenia wniosku upłynęło co

  najmniej 6 miesięcy,
  lub
  d) zobowiążą się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na swój koszt, w którym potwierdzą brak podwójnego finansowania i przedłożą jego wyniki (tj. raport z opinii
  biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków z KPO, pod warunkiem nie kwalifikowalności środków z KPO.
  Ze wsparcia skorzystać będą mogły również te podmioty uprawnione, które korzystały ze wsparcia zwrotnego dedykowanego podmiotom ekonomii społecznej, finansowanego z EFS i EFS+, o ile wsparcie to:
  a) zostało rozliczone,

  lub

  b) dotyczy innych zakupów niż te wskazane we wniosku.


3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu, dysponuje kwotą 201 640 542 zł, z czego:

nie więcej niż 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez
podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności,

nie więcej niż 4 351 000 zł mogą stanowić koszty administracyjne związane z wdrożeniem
Programu

Więcej..

Link do informacji na stronie 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo