Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej

FAQ » Zakład Aktywności Zawodowej


Czym jest?


Zakład Aktywności Zawodowej
 funkcjonuje jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka. Jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby niewidome, upośledzone umysłowo lub chore psychicznie,
  • które mają w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w ZAZ.

 

Zakładanie

Zakład Aktywności Zawodowej może utworzyć gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Aby założyć ZAZ należy skierować wniosek we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Dotacje

Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

W ramach kosztów utworzenia ZAZ ze środków PFRON może być finansowane:

1) przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację;

2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

3) wyposażenie pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

4) zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

5) zakup lub wynajem środków transportu.


W ramach kosztów działalności ZAZ ze środków PFRON mogą być finansowane:

1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę;

2) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;

4) składki należne od pracownika i pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników, naliczonych od kwot wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2;

5) materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne;

6) transport i dowóz osób niepełnosprawnych;

7) szkolenia osób niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością gospodarczą zakładu;

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów;

9) wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

10) wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu;

11) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej

Odbywa się to na zasadach określonych w umowie z PFRON.

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry