Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej

FAQ » Centrum Integracji Społecznej


Centrum Integracji Społecznej

 • jednostka organizacyjna, podmiot ekonomii społecznej.


Kto może utworzyć?

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem.


Zakładanie CIS
Aby założyć CIS należy skierować wniosek do wojewody, który w drodze decyzji administracyjnej nadaje Centrum status. Taki wniosek złożyć można dwa razy w roku – od 1 do 30 kwietnia lub od 1 do 30 września.

W jakiej formie funkcjonuje CIS? Jako gospodarstwo pomocnicze – jeżeli utworzony jest przez samorząd, Jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka – jeżeli utworzony jest przez organizację pozarządową.

Na działalność składają się głównie:

 • warsztaty oraz szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • praktyki oraz staże,
 • indywidualne programy zatrudnienia socjalnego,
 • grupy wsparcia, grupy samopomocowe, zajęcia terapeutyczne.

Indywidualny program zatrudnienia socjalnego trwa od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy)

Podopieczni CIS to przede wszystkim osoby:

 • bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu po ukończeniu leczenia odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków po zakończonej terapii w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chore psychicznie,
 • niepełnosprawne,
 • długotrwale bezrobotne,
 • byli więźniowie, którzy mają trudność w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji.

Do CIS mogą zostać skierowane również inne osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co utrudnia uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym.

Dofinansowanie dla CIS:

 • środki na utworzenie CIS (w szczególności przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń) – mogą zostać sfinansowane przez samorząd wojewódzki ze środków własnych na podstawie porozumienia z organizacją, która tworzy Centrum
 • środki na działalność przez pierwsze 3 miesiące – j.w.
 • środki na dalszą działalność – dotacje pochodzące z dochodów własnych gminy, środków Unii Europejskiej (z tych można finansować szkolenia i kursy zawodowe) oraz ze środków pozyskanych z działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej przez CIS,
 • świadczenia integracyjne – finansowane z Funduszu Pracy i wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy raz w miesiącu.


Świadczenie integracyjne przysługujące uczestnikom CIS
Świadczenie integracyjne nie jest wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę, ponieważ między CIS a jego uczestnikami nie ma stosunku pracy w rozumieniu prawa pracy – uczestnicy CIS nadal figurują w ewidencji urzędów jako osoby bezrobotne. Świadczenie integracyjne postrzegane jest jako forma zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia:

 • miesiąc próbny – 50% zasiłku dla bezrobotnych
 • miesiące właściwe – 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Poza świadczeniem uczestnikowi może być wypłacona motywacyjna premia integracyjna w wysokości 20% świadczenia. 

Możliwości uczestnika CIS po zakończeniu zajęć:

 • zatrudnienie wspierane u pracodawcy – skierowanie uczestnika do pracy na podstawie umowy między starostą a pracodawcą, w której starosta zobowiązuje się do refundowania części wynagrodzenia absolwenta CIS.
 • zatrudnienie wspierane w CIS – absolwent, w przeciwieństwie do uczestników CIS, świadczy pracę. W tym wypadku również obowiązują zasady dofinansowania przez starostę
 • spółdzielnia socjalna – grupa absolwentów CIS może założyć spółdzielnię socjalną, jeżeli jej członkowie uważają, że zyskali umiejętności, które pozwolą im utrzymać się na rynku pracy.


Jak Powiatowe Urzędy Pracy mogą wspierać Centra Integracji Społecznej?

 • na etapie tworzenia CIS – pomoc w rekrutacji uczestników oraz przygotowaniu planu działania CIS
 • w trakcie funkcjonowania CIS – doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy uczestnikom CIS, pośrednictwo w kontaktach z lokalnym biznesem.


Podstawy prawne CIS

 • Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143) oraz Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami)

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry