Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Klub Integracji Społecznej

FAQ » Klub Integracji Społecznej


Czym jest?


Klub Integracji Społecznej
 to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, czyli odbudowywaniu i podtrzymywaniu takich umiejętności, które pozwolą na pełnienie ról społecznych, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych, co z kolei przyczynić ma się do wzrostu wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej ma wspierać integrację grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Pomaga samoorganizować się swoim członkom, wspierać ich w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzeniu własnych miejsc pracy (np. poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych).

Dobry Klub Integracji Społecznej to taki, który umiejętnie dopasowuje swoje usługi i działania do potrzeb różnych grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Do Klubu przynależeć mogą osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, czyli:

 • bezdomne (realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności),
 • uzależnione od alkoholu (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego),
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających (po zakończeniu
 • programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej),
 • chore psychicznie,
 • długotrwale bezrobotne,
 • zwalniane z zakładów karnych (mające trudności w integracji ze środowiskiem),
 • uchodźcy (realizujący indywidualny program integracji),
 • osoby niepełnosprawne.

Uczestnictwo w Klubach Integracji Społecznej jest dobrowolne, ale jego warunkiem jest realizacja kontraktu socjalnego – czyli pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc. Umowa określa uprawnienia i zobowiązania stron, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Osoby będące uczestnikami KIS-ów uznane są za osoby poszukujące pracy, co daje im możliwość ubiegania się o dotację z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej.


Kto może prowadzić Klub Integracji Społecznej?

 • Gmina
 • Organizacja pozarządowa
 • Kościelne osoby prawne
 • Spółdzielnie socjalne założone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego bądź kościelne osoby prawne

 

Działalność Klubów Integracji Społecznej to przede wszystkim:

 • działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz pomoc w przygotowaniu do zatrudnienia
 • prace społecznie użyteczne
 • roboty publiczne
 • poradnictwo prawne
 • działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry