Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Działalność Gospodarcza NGO

FAQ » Działalność Gospodarcza NGO


Działalność gospodarcza
 w organizacji pozarządowej posiada przewidzianą przepisami formę organizacyjno-prawną (np. fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego) oraz struktury, które pozwalają na działalność przewidzianą w statucie lub umowie (np. zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza). To działalność zarobkowa służąca realizacji celów statutowych – zysk nie może być dzielony między członków stowarzyszenia). Dochody te są wolne od podatku niezależnie od źródła z jakiego pochodzą.

Organizacje pozarządowe – zarówno stowarzyszenia jak i fundacje – które zdecydują się na podjęcie działalności gospodarczej, w statucie powinny określić jej rodzaj przedmiot i zakres. Rodzajem działalności może być działalność usługowa, handlowa lub produkcyjna. Są dwie formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe:

  • w formie zakładu, który zostaje finansowo i organizacyjnie wyodrębniony z organizacji (np. zakład produkcyjny lub handlowy połączony z fundacją),
  • bez wyodrębnienia organizacyjnego (w tym przypadku konieczne jest wyodrębnienie finansowe z uwagi na zwolnienia podatkowe, które dotyczą wyłącznie działalności statutowej).


Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób krok po kroku rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz jakie regulacje prawne systematyzują tę formę działania.

 

Jak rozpocząć?

Krok 1. Zmiany w statucie

1. Aby podjąć działalność gospodarczą trzeba określić zamiar jej prowadzenia w statucie/akcie fundacyjnym. Organ podejmujący decyzję o podjęciu działalności to:

  • Walne zgromadzenie członków w przypadku stowarzyszenia
  • W przypadku fundacji – fundator albo uprawnione w statucie organy fundacji
  • W przypadku, gdy zamiar prowadzenia działalności gospodarczej został podjęty przed formalnym zarejestrowaniem stowarzyszenia, uprawnieni do podjęcia decyzji są członkowie spotkania założycielskiego


2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności)

3. Określenie formy organizacyjnej

Krok 2. Podjęcie uchwały o prowadzeniu działalności gospodarczej

Po dokonaniu odpowiednich zapisów w statucie/akcie fundacyjnym, określeniu przedmiotu oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, organ, który ma uprawnienie do podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, podejmuje odpowiednią uchwałę, w której powinny zostać zawarte wszystkie opisane wyżej elementy.

Krok 3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

1. Jeśli podjęcie działalności nie wiąże się ze zmianą statutu ani z innymi zmianami, wniosek o wpis prowadzenia działalności gospodarczej powinien zostać złożony na formularzu KRS-W9 wraz z załącznikiem KRS-WM, gdzie określony został przedmiot działalności gospodarczej.

2. Jeśli podjęcie działalności gospodarczej wiąże się ze zmianą statutu, należy złożyć formularze: KRS-W9, KRS-WM oraz KRS-Z20. Do formularzy należy dołączyć:

  • uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej (wraz z protokołem i listą obecności w przypadku stowarzyszeń)
  • tekst jednolity statutu
  • uchwałę ws. zmiany statutu jeśli taka była (wraz z protokołem i listą obecności w przypadku stowarzyszeń)
  • 3. Składając wnioski o rejestrację należy uiścić opłatę od wniosku oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym. Dopuszczalne jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. 


Krok 4. Pozostałe obowiązki rejestracyjne

1. Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego.

2. Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej do Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych.

 

Formularze do pobrania:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/


Regulacje prawne

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.

 

 

 

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry