Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

O projekcie

Oferta » O projekcie

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku realizowany jest od 1.01.2019, planowane zakończenie to 30.06.2022 r. Zakłada rozwój sektora ekonomii społecznej w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 420 osób (290K i 130M) i 120 podmiotów (w tym 70 PES) w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES lub ich wspierania, a także doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia przez 107 (76K, 31M) osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w 25 nowopowstałych lub istniejących PS.

 

Przewidziane zostały 3 główne moduły działań.

 1. Centrum Ekonomii Społecznej, w którym prowadzone będą działania:
  1. informacyjne (prowadzenie punktu informacyjnego, strony internetowej, biblioteczki ES, spotkania informacyjne, warsztaty z ekonomią społeczną, konferencje, targi ekonomii społecznej, wydawana będzie gazeta OWES, infografiki, artykuły sponsorowane w prasie i audycje radiowe);
  2. edukacyjne (Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej - dla osób chcących wzmacniać swoje kompetencje w obszarze ES, przyszłych założycieli przedsiębiorstw społecznych; szkolenia otwarte w powiatach, usługi specjalistyczne dla przedsiębiorstw społecznych, tj. kursy i szkolenia zawodowe, mentor, itp.)
  3. doradcze, w tym doradztwo:
   • kluczowe z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej z działalnością gospodarczą, przekształcenia PES w PS, itp.,
   • biznesowe (dla PES z już zarejestrowaną działalnością gospodarczą i istniejących przedsiębiorstw społecznych),
   • specjalistyczne (zawodowe, psychologiczne, interpersonalne, księgowe, zarządzanie finansami, prawne, biznesowe, strategiczne, marketingowe, sprzedażowe i in. zawiązane z tworzeniem i zarządzaniem PES/PS),
   • z zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,
   • coaching dla pracowników przedsiębiorstw społecznych;
  4. animacja specjalistyczna – ukierunkowana na pracę z pracownikami lokalnych i regionalnych instytucji działających na rzecz rozwoju ES, wspierająca funkcjonowanie powiatowych/gminnych Zespołów ds. ES, a także ich członków oraz pełnomocników ds. NGO we wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój ES, itp.

 

 1. Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku i Giżycku - pełniące rolę animacyjną odnośnie usług wspierających ES wśród lokalnej społeczności. W inkubatorach pracują opiekunowie/konsultanci, którzy udzielają podstawowego doradztwa dla grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej z działalnością odpłatną oraz dla istniejących PES zmierzających do ekonomizacji działań (działalność odpłatna statutowa). Będą również organizowali seminaria, lekcje w szkołach, wizyty studyjne i spotkania coworkingowe w przestrzeni Inkubatora. Ponadto w ramach IPS prowadzona będzie animacja, tj. wsparcie środowisk (miejskich i wiejskich) zainteresowanych rozwojem i inicjatywami w zakresie ekonomii społecznej, a przede wszystkim utworzeniem nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Będzie możliwe również skorzystanie z infrastruktury IPS, biur, salek warsztatowych, sprzętu, itp. a także otrzymanie 5000 zł w ramach „startupów” – na wypróbowanie swojej przyszłej działalności.

 

 1. Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej – to przede wszystkim dotacje na utworzenie miejsc pracy, a także wsparcie pomostowe, doradztwo i opieka biznesowa. Utworzonych zostanie 107 miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Dotacja będzie udzielana w kwocie 24 000,00 zł netto na każde miejsce pracy (minimum 1/4 etatu). Będzie również możliwość otrzymania wsparcia pomostowego przez 6 miesięcy (wsparcie podstawowe), uzależnionego od wysokości etatu (do 1/2 włącznie – 1500,00 zł miesięcznie, powyżej 1/2 etatu – 2000,00 zł miesięcznie), a także w uzasadnionych przypadkach przedłużonego wsparcia pomostowego (maksymalnie przez kolejne 6 miesięcy, średnio przez 4 miesiące) w wysokości odpowiednio 1000,00 i 1500,00 zł w zależności od wysokości etatu (jak we wsparciu podstawowym). Każde przedsiębiorstwo tworzące miejsca pracy otrzymuje również na 12 miesięcy własnego opiekuna biznesowego, który skupia się na jego rozwoju  i wspiera w prowadzonej działalności.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2022

Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są bezpłatne.

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry