Usługi

 

Informacja i promocja

Ośrodek promuje i wspiera rozwój ekonomii społecznej, pomaga tworzyć przyjazną przestrzeń i budować infrastrukturę wspomagającą inicjatywy społecznego biznesu.

Działania informacyjne Ośrodka ukierunkowane są na informowanie zarówno o tym, co konkretnie oferuje OWES, jak i o możliwościach, które otwiera przed nami ekonomia społeczna. Oprócz spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach subregionu ełckiego, Ośrodek zajmuje się organizacją spotkań z ekonomią społeczną. Spotkania te łączą ze sobą rozmowy o ekonomii społecznej, warsztaty prowadzone przez podmioty ekonomii społecznej i prezentację usług Ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych. Spotkania z ES są okazją do przybliżenia zasad i zakresu funkcjonowania społecznego biznesu. Są również ciekawą formą spędzenia wolnego czasu, ponieważ z warsztatów każdy wychodzi z własnoręcznie wykonanym „dziełem” – witrażem, stroikiem, rzeźbą – zależnie od rodzaju warsztatów. Spotkania dają namacalne dowody na to, że można i że warto zainteresować się ekonomią społeczną.

Kampania informacyjno-promocyjna obejmuje szereg artykułów w lokalnej prasie oraz audycji radiowych poświęconych tematyce ekonomii społecznej. Ośrodek wydaje także infografiki oraz własną gazetę „Propaganda”.

W ramach działalności informacyjno-promocyjnej Ośrodka mieści się także organizacja takich wydarzeń jak targi ekonomii społecznej oraz konferencje poświęcone tematyce ES. Bo o ekonomii społecznej mówi się coraz więcej i głośniej, i coraz wyraźniej widać, że tendencja wzrostowa zainteresowania tematyką społecznego biznesu w Polsce ma szansę utrzymać się na dłużej.

Otwórz się na zmiany, zainteresuj się ekonomią społeczną.

 

Edukacja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku oferuje działania edukacyjne dostosowane tematycznie do potrzeb różnych odbiorców:

  1. Cykl szkoleniowy Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – co roku organizujemy cykl 6-ciu dwudniowych, wyjazdowych szkoleń dla grupy około 12-15 osobowej. Do udziału w cyklu zapraszamy aktywne osoby, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej, aby lepiej działać na rzecz swojej organizacji i społeczności lokalnej. Program cyku zawiera w sobie elementy diagnozujące role w środowisku lokalnym, pomagające w określeniu wizji i celu, wzmacniające poczucie własnej wartości jako działacza lokalnego, rozwijające kompetencje osobiste. To również blok wiedzy na temat ES, jej form, narzędzi, idei, misji, znaczenia w rozwoju społeczności. To również nauka diagnozowania oraz budowania partnerstw i zespołu wokół idei, koncepcji i pomysłu tak, by stały się możliwe do zrealizowania. Kolejnym elementem jest angażowanie ludzi wokół idei, czyli komunikacja jako podstawa współpracy – język bez barier i przemocy, angażujący i wspierający, sposoby porozumiewania się, motywacja i słuchanie informacji zwrotnych. W ramach cyklu uczymy również pozyskiwania środków finansowych poprzez przedstawienie źródeł finansowania, narzędzi do rozliczeń i monitoringu oraz podstawową sprawozdawczość. Ostatnim blokiem jest kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej, czyli pomysłów na inicjatywy w środowisku lokalnym oraz jak od pomysłów przejść do konkretów.
  2. Szkolenia otwarte – jednodniowe lub dwudniowe szkolenia dla wszystkich uczestników projektu, zarówno osób fizycznych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej czy jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla pracowników przedsiębiorstw społecznych. Tematyka szkoleń jest przeróżna, w zależności od potrzeb naszych odbiorców. Szkolimy z zakładania, prowadzenia, zarządzania PES i PS, finansów, księgowości, obsługi klienta, promocji, pozyskiwania środków, logiki projektowej, RODO i wszelkich innych tematów, na które zapotrzebowanie zgłoszą nasi uczestnicy.
  3. Usługi specjalistyczne dla przedsiębiorstw społecznych, czyli dedykowane PS i ich pracownikom, w ramach których możliwe jest zakupienie np. kursów zawodowych dla kadry czy wsparcia mentora – eksperta z danej branży, w której działa PS. Każde przedsiębiorstwo może dostać na ten cel do 5000,00 zł.

Wszystkie działania edukacyjne są bezpłatne. W ramach projektu zapewniamy wyżywienia, noclegi, materiały szkoleniowe, a dla osób bezrobotnych również zwrot kosztów dojazdu czy opieki nad osobami zależnymi, jak też opłacenie asystenta osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli widzą Państwo jakieś potrzeby szkoleniowe, prosimy o kontakt.

 

Doradztwo

Ośrodek oferuje doradztwo kluczowe, biznesowe, specjalistyczne, jak również konsultacje z zamówień publicznych.

Zapewnione jest też świadczenie usług o charakterze reintegracyjnym poprzez doradztwo personalne/coaching dla pracowników PS. Doradztwo jest świadczone organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom ekonomii społecznej, przedsiębiorstwom społecznym, osobom zainteresowanym zakładaniem PES/PS, pracownikom instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Doradzamy między innymi jak zakładać spółdzielnie socjalne, jak prowadzić działalność gospodarczą w NGO, jak zatrudniać pracowników w podmiotach ekonomii społecznej, sprzedawać wyroby, księgować i promować. Doradztwo świadczone jest nie tylko na miejscu w Ośrodku. Doradca dojeżdża również do klienta w indywidualnie ustalonym terminie. Istnieje także możliwość zorganizowania doradztwa grupowego na temat ustalony wspólnie z klientem. Doradztwo może być świadczone również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, wideokonferencje, itp.).

W zakres doradztwa kluczowego wchodzą następujące tematy: kto i w jaki sposób może założyć spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej, wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej, weryfikacja poprawności dokumentacji istniejących podmiotów ekonomii społecznej, zakładanie podmiotu ES, zmiany w statucie, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych, zewnętrzne źródła finansowania, itp.

Doradztwo biznesowe to praca z przedsiębiorstwami społecznymi i podmiotami ekonomii społecznej, które chcą się w nie przekształcić. Rolą doradcy biznesowego jest analiza potencjału, kondycji funkcjonujących i wspartych w ramach projektu przedsiębiorstw społecznych w oparciu o takie dane jak struktura zatrudnienia, obroty itp. Wspiera on istniejące PS w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do konkursu na wsparcie finansowe, jak również PS, które zakończą korzystanie ze wsparcia pomostowego i wsparcia opiekuna biznesowego, analizując ich sytuację, doradzając w zakresie przygotowania oferty, rozmów z klientami, wprowadzania ewentualnych korekt w biznes planie,  itp. W oparciu o zaobserwowane potrzeby doradca biznesowy uzupełnia swoje wsparcie poprzez doradztwo specjalistyczne np. w zakresie marketingu, księgowości, itp. Doradztwo biznesowe obejmuje działalność na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej. Zakres tematyczny to m.in.: doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej dopasowane do potrzeb konkretnego klienta (doradztwo branżowe i zawodowe), poszukiwanie partnerów, przygotowanie danych i ofert, przygotowanie i praca nad biznes planem, negocjacje z instytucjami finansującymi, itp.

Doradztwo specjalistyczne stanowi uzupełnienie wcześniejszych usług doradczych. To wsparcie eksperckie z zakresu prawnego, marketingowego, sprzedażowego, biznesowego, strategicznego, księgowego, kadrowego, psychologicznego, zawodowego, interpersonalnego i inne związane z tworzeniem i prowadzeniem PES.

Konsultacje z zamówień publicznych i zasady konkurencyjności to przede wszystkim doradztwo dla PES i PS związane z przygotowaniem ofert, motywowaniem do udziału w przetargach, pomocą w postępowaniach, które są przez te podmioty prowadzone (np. w ramach realizowanych projektów), ale to również praca z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi w celu tworzenia warunków do rozwoju ES poprzez np. stosowanie klauzul społecznych, zamówień zastrzeżonych itp.

Doradztwo personalne/coaching dla pracowników PS to wspieranie procesu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczanie ścieżki rozwoju, motywowanie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc pracownikom zdemotywowanym, niechętnym do działania, skonfliktowanym. Doradztwo to służy także pokazaniu metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu zawodowym. Wszystko po to, by wesprzeć pracowników przedsiębiorstw społecznych na ich nowej drodze zawodowej.

 

Animacja środowiskowa i specjalistyczna

Oferta animacyjna Ośrodka skierowana jest do społeczności wiejskich i miejskich  subregionu ełckiego.

Animatorzy pracują z grupami inicjatywnymi zainteresowanymi tworzeniem lokalnego produktu, własnej oferty zmierzającej do dostarczenia mieszkańcom alternatywnego źródła dochodów. Ważnym elementem działań animacyjnych jest angażowanie nie tylko lokalnych liderów, ale wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz i lokalnego biznesu, pracowników instytucji samorządowych, nauczycieli, działaczy trzeciego sektora oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Rolą animatorów jest też stała współpraca z lokalnymi podmiotami wspierającymi ES, inspirowanie i mobilizacja do działania, identyfikowanie pomysłów ukierunkowanych na rozwój ES, tworzenie koalicji lokalnych. Działania rozpoczynają się wspólnym przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i możliwości danej grupy, a następnie wypracowaniem planu działań i jego realizacją. W ramach wsparcia wykorzystywane są m.in. narzędzia: wieś tematyczna, ekomuzeum i stowarzyszenie rozwoju wsi, a jednym z celów jego realizacji jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, które umożliwi lokalnym społecznościom budowanie wokół niego całego potencjału ekonomicznego i oferty będącej alternatywnym źródłem dochodu dla mieszkańców danej miejscowości. Animacja to również seminaria tematyczne realizowane zgodnie z potrzebami społeczności. Celami seminariów są inspiracje członków społeczności oraz przekazanie wiedzy. Członkowie społeczności mogą również zdobywać wiedzę i doświadczenie podczas realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej wypracowanych i wspieranych przez animatorów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Ważną częścią pracy animatorów środowiskowych jest realizacja z podmiotami ekonomii społecznej działań wspierających proces ekonomizacji ich działalności, czyli tzw. StartUp Społeczny. Praca z animatorem nad działaniem zawiera wzmacnianie kompetencji społecznych, jest też poszukiwaniem i wzmacnianiem zasobów organizacji, budowaniem zespołu do działania, wypracowaniem ścieżki komunikacji i współpracy oraz zaplanowaniem indywidualnego rozwoju poszczególnych osób. Grupa ubiegająca się i realizująca działanie otrzymuje doradztwo, które jest nauką kompetencji zawodowych, finansowych, planowania, tworzenie modelu biznesowego, itp. dzięki temu przed uruchomieniem działalności będzie można sprawdzić realność pomysłu biznesowego i z większą świadomością i pewnością grupy mają szansę przejść do kolejnego etapu, jakim jest Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Animacja specjalistyczna z kolei ukierunkowana jest na pracę z pracownikami lokalnych i regionalnych instytucji wspierających rozwój ES, wsparcie funkcjonowania powiatowych/gminnych Zespołów ds. ES i ich członków, pełnomocników ds. NGO we wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój ES. Animatorzy specjalistyczni biorą udział w ważnych wydarzeniach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich dotyczących rozwoju ES. Ich rolą jest też planowanie strategiczne na terenie subregionu, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.

 

Inkubacja

Oferta inkubacyjna ośrodka kierowana jest do grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych, uczniów, biznesu, pracowników instytucji wspierających rozwój ES i wszystkich innych osób, które są zainteresowane tematem ES.

W ramach prowadzonych Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku (ul. Małeckich 3 lok. 1 i 25) i Giżycku (ul. 3 Maja 11 lok. 1 i 2) świadczymy usługi konsultacyjne oraz doradztwa podstawowego w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz uruchamiania i prowadzenia działalności odpłatnej statutowej w tych podmiotach. Opiekunowie/konsultanci IPS prowadzą grupę od początku do końca rejestracji bądź ekonomizacji podmiotu (uruchomienia działalności odpłatnej), pomagają w przygotowaniu statutu, dokumentów rejestracyjnych, dokumentów wewnętrznych, itp. Dodatkowo prowadzą oni lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności dla uczniów ostatnich klas, by przedstawić sektor ekonomii społecznej jako potencjalne miejsce zatrudnienia po zakończeniu edukacji. W ramach IPS organizowane są seminaria tematyczne, czyli krótkie (6h), edukacyjne spotkania we wszystkich tematach związanych z zakładaniem i prowadzeniem PES, zarządzaniem zespołem, finansami, księgowością, źródłami finansowania, itp. w zależności od potrzeb odbiorców. Dodatkowo raz w roku, w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne i poznawcze uczestników projektu, organizowane są wizyty studyjne do różnych miejsc w Polsce, podczas których uczestnicy poznają dobre praktyki ekonomii społecznej w innych częściach kraju, np. związanych z prowadzeniem wiosek tematycznych czy ekomuzeów, organizacją mieszkalnictwa chronionego i wspieranego, itp.

W Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej jest też możliwość skorzystania z infrastruktury wsparcia, tj. lokali i sprzętu. Każda grupa i organizacja uczestnicząca w projekcie może bezpłatnie korzystać z kuchni, salki doradczej, czy wyposażonego stanowiska pracy. W Inkubatorze ełckim powstała też specjalna przestrzeń coworkingowa, dzięki czemu możliwe są spotkania różnych grup, np. kooperatywy spożywczej, koła gospodyń miejskich, społeczników, grupy kobiecej, itp. Grupy te zbierają się na spotkania samodzielnie przy uczestnictwie opiekuna Inkubatora, a dodatkowo 4 razy w roku organizowane są również większe spotkania coworkingowe, na które zapraszani są przedstawiciele sektora samorządowego, pozarządowego i biznesu.

 

Wsparcie finansowe czyli Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

Wsparcie finansowe, czyli dotacje i wypłacane w systemie miesięcznym wsparcie pomostowe to jedna ze sztandarowych usług OWES.

Wysokość dofinansowania wynosi 24 000,00 zł na jedno miejsce pracy utworzone w przedsiębiorstwie społecznym, a podczas jednej rundy konkursowej można uzyskać wsparcie na 10 miejsc pracy, w związku z tym można dostać jednorazowo nawet 240 000,00 zł bezzwrotnej dotacji. Dodatkowo każde PS otrzymuje wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie zależnej od wysokości etatu (1500,00 zł lub 2000,00 zł miesięcznie), a ponadto istnieje możliwość przedłużenia tego wsparcia na kolejne maksymalnie 6 miesięcy w zmniejszonej kwocie Przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej przekształcający się w PS otrzymuje w ramach Funduszu szeroki wachlarz wsparcia doradczego, w tym biznesowego, marketingowego, prawnego, zawodowego i psychologicznego, a także pomoc w rozliczeniach. Po otrzymaniu dotacji i wsparcia pomostowego dostaje też indywidualnego opiekuna biznesowego, który wspiera je przez kolejny rok w realizacji biznes planu, skupiając się na rozwoju PS, jego usług, działań marketingowych, promocji itp. Na tym etapie możliwe jest też uzupełnianie wsparcia opiekuna doradztwem specjalistycznym. Całe wsparcie w ramach FPS jest bezzwrotne.

 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo