Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym powstawała i wchodziła w życie w tym samym czasie co ustawa o działalności pożytku i była chyba jednym z pierwszych aktów prawnych, który rozwijał ideę ekonomii społecznej w Polsce. Działania, które opisuje ustawa, są bliskie trzeciemu sektorowi, a tworzone na podstawie ustawy placówki mogą być prowadzone przez NGO-sy (i często są).

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, pozostawanie bez zatrudnienia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, często borykających się ze sprzężonymi problemami życiowymi, powoduje konieczność zmiany tej ustawy. Intencją ustawodawcy jest motywowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej i społecznej w celu wykształcenia odpowiednich postaw życiowych, pełnienia ról społecznych zarówno w miejscu pracy czy zamieszkania oraz odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Zaproponowane w projekcie ustawy (…), zmiany warunków funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego nie modyfikują w sposób zasadniczy założeń funkcjonowania tych podmiotów. Wypracowane wspólnie z Radą Zatrudnienia Socjalnego rozwiązania ułatwiają m.in.: funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizację procesu reintegracji, a także rozszerzają niektóre uprawnienia uczestników CIS.

LINK do całego artykułu - https://publicystyka.ngo.pl/styczniowa-nowelizacja-ustawy-o-zatrudnieniu-socjalnym?fbclid=IwAR1hh8reT2uVmTISFiwinYhsghX2QILLInC04LCNKURuCov6qx0OKvjgPyg

Źródło: NGO.PL

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo