Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2022

Informujemy, że w terminie 17-23 marca 2022 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (FPS) to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);

  • wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;

  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;

  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;

  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o wsparcie. Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji na dzień ogłoszenia rekrutacji - dotychczasowa kontraktacja po zakończonych rundach konkursowych: 2 712 000 zł (87,6% alokacji).

Alokacja przewidziana na rundę konkursową nr 2/2022: 72.000 złWAŻNE INFORMACJE:

Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWES pozytywnie ukończyły ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa, zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego lub doradcę biznesowego.

Harmonogram rekrutacji do FPS:

Nr rekrutacji


Przyjmowanie dokumentów

Ocena formalna

Spotkania rekrutacyjne
(doradca zawodowy, interpersonalny, biznesowy)

Komisja Rekrutacyjna

2/2022

17-23.03.2022

24-29.03.2022

30.03.2022 – 04.04.2022

Do 8.04.2022Nabór wniosków prowadzony jest w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Grupa Inicjatywna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest do złożenia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletu dokumentów w wersji drukowanej (lub skanów dokumentów) składającego się z następujących elementów:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy

Nowo powstające PS

Istniejące PS

Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej

Załącznik nr 1

Tak

Tak

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)- na tym etapie składany jedynie przez osoby fizyczne tworzące spółdzielnię socjalną osób fizycznych

Załącznik nr 2

Tak

(tylko w przypadku nowo powstających spółdzielni socjalnych osób fizycznych)


Tak

(tylko w przypadku, gdy kandydat ma być jednocześnie członkiem spółdzielni socjalnej osób fizycznych)Życiorysy zawodowe kandydatów do zatrudnienia

Załącznik nr 2a

Tak

(tylko w przypadku nowo powstających spółdzielni socjalnych osób fizycznych)


Tak

(tylko w przypadku, gdy kandydat ma być jednocześnie członkiem spółdzielni socjalnej osób fizycznych)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Załącznik nr 5

Tak

TakWzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty (Dokumenty projektowe: Rekrutacja).

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym egzemplarzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ………………………………

Nr rekrutacji: 2/2022Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 1

19-300 EłkDokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków (biznesplanów), które grupy powinny przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji. Planowane rozpoczęcie naboru biznesplanów to 11 kwietnia 2022 roku.Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej; współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo