Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2022Informujemy, że w terminie 10-21 marca 2022 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nabór prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego. Do udziału w nim uprawnione są Grupy Inicjatywne (GI), które przeszły proces rekrutacji oraz otrzymały pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Funduszu Przedsiębiorczości Społeczneaj, jednak nie złożyły wniosku we wcześniejszych naborach biznesplanów.ŁĄCZNA ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ w latach 2019-2023:

129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji - dotychczasowa kontraktacja po zakończonych rundach konkursowych: 2 712 000 zł (87,6% alokacji).

Przewidywana kwota dotacji pozostająca do rozdysponowania na tworzenie miejsc pracy: 384.000 złWYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE DOTACJI

Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować GI w ramach naboru, wynosi:

  • 24 tys. zł na każdego Uczestnika Projektu (czyli osobę fizyczną - kandydata do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, kwalifikującą się do zatrudnienia zgodnie z obowiązującą definicją PS oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej);

  • 240 tys. zł na całe przedsięwzięcie – maksymalnie 10 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy.

Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup składników majątku trwałego, w tym środków transportu, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV), dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń, zakup aktywów obrotowych (maksymalnie 20% dotacji) oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT przedsiębiorstwo społeczne będzie zobligowane uzupełnić ze środków własnych.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW:

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w wyżej określonym terminie, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

Dokument

Numer załącznika do Regulaminu FPS

Dotyczy/nie dotyczy

Nowopowstające PS

Istniejące PS

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego – część opisowa

Załącznik nr
9/10

Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 10)

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego – część finansowa

Załącznik nr
9a/10a

Tak
(zał. nr 9a)

Tak
(zał. nr 10a)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

Załącznik nr 2

Tak*

Tak*

Życiorysy zawodowe pracowników PS

Załącznik nr 2a

Tak

Tak

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

tak

tak

Zestawienie planowanych zakupów o wartości jednostkowej równej lub większej niż 1.000,00 zł brutto

Załącznik nr 11

tak

tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 12

Tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

Nie dotyczy- dokument własny PS

nie

tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

- deklaracje współpracy,

- przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

- w przypadku prac remontowo-budowlanych: dokumentacja zdjęciowa lokalu lub obiektu użytkowego, w którym planowane są prace remontowo-budowlane; projekt budowlany lub szkic sytuacyjny/rysunek

- i inne

Nie dotyczy- dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

* Nie dotyczy kandydatów do zatrudnienia w nowo powstającej spółdzielni socjalnej osób fizycznych oraz w istniejącej spółdzielni socjalnej osób fizycznych, jeśli kandydat do zatrudnienia ma być jednocześnie członkiem tej spółdzielni. W opisanych sytuacjach, formularze rekrutacyjne Uczestników Projektu powinny zostać złożone na etapie wcześniejszym – czyli rekrutacji do Funduszu.Uwaga! Od 19 sierpnia 2021 roku obowiązuje nowa wersja Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Grupy Inicjatywne przygotowujące aplikację na konkurs biznesplanów powinny korzystać z najnowszej wersji dokumentów, dostępnej na stronie https://www.adelfi.pl/dokumenty.html.

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał). Ponadto biznesplan część opisowa i część finansowa oraz Zestawienie planowanych zakupów o wartości jednostkowej równej lub większej niż 1.000,00 zł brutto należy dostarczyć w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB (np. pen drive) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.jurzynski@eswip.pl oraz o.lazicka@eswip.pl.

Wszystkie dokumenty powinny być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).O dochowaniu terminu naboru decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.PROCEDURA OCENY BIZNESPLANÓW:

Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się zgodnie z założeniami § 8 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, według poniższego harmonogramu:

Nr rundy konkursowej

Nabór dokumentów

Ocena formalna

Ocena merytoryczna (Komisja Oceny Biznesplanów)

Lista rankingowa

1/2022

10-21.03.2022

22-31.03.2022

1-7.04.2022

Do 14.04.2022W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia któregoś z etapów oceny, Operator Funduszu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez stronę internetową Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej; współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo