Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 4/2020 etap 2

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne, które aktualnie korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 4/2020: Fundacja „Przystań w Miłej Stajni” (Jeziorko) oraz Fundacja Żeglarska Pro Nautis (Giżycko).

Nabór prowadzony będzie w terminie 1-14 września 2021 roku.KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE I W JAKIEJ WYSOKOŚCI:

Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego, jedynie w uzasadnionych przypadkach, maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.

Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1000 zł/osobę/miesiąc;

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 1500 zł/osobę/miesiąc.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi Funduszu PS prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

1. Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego (załącznik nr 20 do Regulaminu Funduszu PS) wraz z następującymi załącznikami:

a) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;

b) deklaracje uczestników projektu do wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – załącznik nr 20a do Regulaminu FPS;

c) zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz o opłaceniu podatków (z Urzędu Skarbowego);

d) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;

e) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 3;

f) oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo społeczne (wraz z aktualnym wydrukiem z SUDOP) - załącznik nr 4;

g) inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany jest w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.

Dokumenty należy złożyć w terminie naboru w godzinach 8:00-15:00 w:

1) Biurze Operatora Funduszu PS - Stowarzyszenie ESWIP, ul. Parkowa 1 pok. 8, 10-233 Olsztyn lub

2) Biurze Projektu OWES w Ełku, Stowarzyszenie Adelfi, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu (decyduje data wpływu dokumentów do biura, nie zaś data nadania).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data, podpis”.KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);

ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji - jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z § 6 pkt. 19)

koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);

koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);

koszty usług pocztowych;

koszty usług księgowych;

koszty usług prawnych;

koszty Internetu;

koszty materiałów biurowych;

koszty działań informacyjno-promocyjnych;

i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.W odniesieniu do środków finansowych przekazanych przedsiębiorstwu społecznemu w ramach wsparcia pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

Wniosek oraz załączniki dostępne są na niniejszej stronie w zakładce dokumenty - wsparcie pomostowe.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo