Konkurs o dotacje z Funduszu PS nr 1/2022 rozstrzygnięty

Komisja Oceny Wniosków powołana do oceny wniosków o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 1/2022, zakończyła pracę.

Komisja oceniała 2 biznesplany złożone przez Grupy Inicjatywne nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu PS. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów, sporządzona została lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Komisja Oceny Wniosków pozytywnie oceniła oba biznesplany, decydując o przyznaniu dotacji w pełnej, wnioskowanej przez Grupy Inicjatywne wysokości – tzn. 384.000 zł na utworzenie 16 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej.

Gratulujemy!

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo