OWES

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku"

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia społeczna, Cel szczegółowy h: Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, nr umowy z IZ FEWiM - FEWM.09.02-IZ.00-0003/23. 


W ramach projektu realizowane będą usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w ramach 3 głównych zadań:

    1. Inkubatora Ekonomii Społecznej, w ramach którego prowadzone będą działania informacyjne, animacyjne i edukacyjne wokół ekonomii społecznej, tworzone będą nowe podmioty ekonomii społecznej, a te już istniejące otrzymają wsparcie w ekonomizacji;
    2. Centrum Ekonomii Społecznej, w ramach którego oferowane będzie wsparcie reintegracyjne (merytoryczne i finansowe), konsultacje z zamówień publicznych, wsparcie biznesowe i specjalistyczne;
    3. Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w którym przede wszystkim udzielane będą dofinansowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, ale też organizacja naborów wniosków i weryfikacja wykorzystania wsparcia.

Grupy docelowe:

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wskazane w definicji ujętej w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o ekonomii społecznej, a także podmioty ekonomii społecznej (PES), których katalog został również określony w ww. ustawie oraz ich pracownicy/przedstawiciele. Łącznie w projekcie udział weźmie minimum 500 osób oraz 150 PES.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 500 osób i 150 PES w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES/PS lub ich wspierania, a także do podjęcia zatrudnienia przez 240 osób (190K, 50M) zagrożonych wykluczeniem społecznym w 40 nowopowstałych lub istniejących PS w okresie od 1.11.2023 do 31.12.2029.

Efekty projektu:

W efekcie działań 240 osób podejmie zatrudnienie w sektorze ES, zostanie wspartych min. 40 nowych lub istniejących PS, 70 osób (50K, 20M) uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, 240 osób po opuszczeniu programu podejmie pracę, 240 miejsc pracy zostanie utrzymanych przez min. 12 miesięcy.


Wartość projektu:

30 119 903,17 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

29 376 303,17 zł

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie


Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-78-45
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo