ALTERCIS

Centrum AlterCIS

powstało przy Stowarzyszeniu ADELFI – organizacji pozarządowej kształtującej lokalną przestrzeń społeczną, działającej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej, propagowania ogólnoludzkich wartości i wspierania wszelkich inicjatyw niosących zmiany na lepsze w otaczającej nas rzeczywistości. Swoją działalność centrum prowadzi od niedawna (od października 2012r.), dlatego też dopiero rozwija skrzydła, dopiero zaczyna realizację pomysłów i planów.

 

Czym jest CIS?

Centra Integracji Społecznej to część nowoczesnej, rozwijającej się ekonomii społecznej i aktywnej polityki społecznej. Ich głównym celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mających problemy ze znalezieniem pracy. Ale nie jest to wsparcie uzależniające; centra nie proponują zasiłków, nie wzmacniają postaw roszczeniowych, nie oferują pomocy niewymagającej zaangażowania ani pracy nad sobą. Uczestnik programu centrum ma ostatecznie stanąć na własnych nogach, usamodzielnić się, uniezależnić od instytucji pomocy społecznej. Zadaniem centrum jest jedynie pokazanie mu jak może to osiągnąć, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wręczenie narzędzi. Kluczem do sukcesu jest wewnętrzna mobilizacja, chęć działania, rozwijania się. Centrum jest także miejscem, w którym spotykają się poszukujący pracy z lokalnymi przedsiębiorcami, jest instytucją aktywizującą zawodowo. Centrum ma prawo do prowadzenia różnego rodzaju działalności; wytwórczej, handlowej oraz usługowej w ramach pracowni zajmujących się reintegracją zawodową uczestników.

CIS stanowi pomost dla osób dotkniętych bezrobociem i społeczną marginalizacją; pomost pomiędzy poczuciem beznadziei i biernością, a szansą na aktywność zawodową i pozytywne zmiany w życiu.

Co oferujemy?

Na dzień dzisiejszy AlterCIS proponuje przede wszystkim praktyki zawodowe u zewnętrznych pracodawców. Takie rozwiązanie daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i nowych, praktycznych umiejętności. Po zakończeniu praktyk możliwe jest zatrudnienie na zasadach zatrudnienia wspieranego.

Uczestnik AlterCIS jest pod stałą opieką zespołu pracowników centrum, bierze udział w zajęciach z reintegracji społecznej i zawodowej, korzysta z konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym. Podczas realizacji programu uczestnik centrum otrzymuje świadczenie integracyjne stanowiące równowartość zasiłku dla bezrobotnych (po miesięcznym okresie próbnym, w którym świadczenie wynosi 50% zasiłku). Celem działania CIS jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc ta opiera się na realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego (IPZS), opracowywanych na podstawie możliwości i potrzeb uczestnika. Uczestnictwo w AlterCIS uczy przedsiębiorczości, aktywności i samodzielności, uczy oceniać i wykorzystywać własne możliwości i zasoby, podnosi poczucie własnej wartości.

Każdy uczestnik przebywa na praktykach zawodowych bądź zajęciach z reintegracji minimum 6 h dziennie, 5 dni w tygodniu. Uczestnikom przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie. Uczestnictwo w CIS trwa 12 miesięcy (z miesięcznym okresem próbnym) i w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużone o kolejnych 6 miesięcy. Uczestnikowi przysługują 4 dni wolne w ciągu realizacji programu Centrum Integracji Społecznej. Oprócz świadczenia integracyjnego uczestnik otrzymuje także ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków.

AlterCIS to alternatywna droga do sukcesu.

***

Podstawą prawną działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

 

 

 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-78-45
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo