Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Konkurs o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- runda nr 2/2016

Aktualności » Konkurs o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego- runda nr 2/2016

2017-02-10 10:00

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2016 na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Projekt: „Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 15.02.2017 r. – 31.03.2017 r. w godzinach 8.00-16.00 w biurze Projektu w Ełku przy ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Wsparcie pomostowe udzielane jest Przedsiębiorstwom społecznym, które otrzymały pozytywną decyzję na przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach  rundy konkursowej nr 2/2016. Wsparcie pomostowe przeznaczone jest  na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Podstawowe  wsparcie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości maksymalnie 1850 zł brutto/ BP.

WAŻNE:

Pierwszy miesiąc korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego uzależniony jest od momentu utworzenia miejsc pracy dla BP. Jeżeli zawarcie umów nastąpiło do 15. dnia miesiąca włącznie, podmiot ma prawo do wnioskowania o wsparcie od tego miesiąca. Jeżeli zawarcie umów z BP nastąpiło po 15. dniu danego miesiąca, wówczas pierwszym miesiącem korzystania ze wsparcia jest miesiąc następny. Przykład 1: Przedsiębiorstwo społeczne zatrudniło 5 pracowników w dniu 17 lipca, wówczas dla tego podmiotu pierwszym miesiącem korzystania ze wsparcia pomostowego będzie sierpień. Przykład 2: Przedsiębiorstwo społeczne zatrudniło 5 pracowników w dniu 9 lipca, wówczas dla tego podmiotu pierwszym miesiącem korzystania ze wsparcia pomostowego będzie lipiec.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

 • Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego  wraz z następującymi załącznikami:
 • kopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie BP do ZUS ;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;- załącznik nr 11
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;- załącznik nr 3
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym spółdzielnia przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- załącznik nr 4
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia BP przez przedsiębiorstwo społeczne.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek wewnątrz podpisują członkowie/pracownicy przedsiębiorstwa, natomiast na ostatniej stronie przedstawiciele Zarządu uprawnieni do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”

Katalog wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

 • koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń   pracowników (Beneficjentów Pomocy);
 • wynagrodzenie Beneficjentów Pomocy;
 • ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1000,00 zł (obowiązkowe dla wszystkich podmiotów)
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
 • koszty usług pocztowych;
 • koszty usług księgowych;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty Internetu;
 • koszty materiałów biurowych;
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

 

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Beneficjentowi Pomocy, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta Pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.  

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW: Procedura oceny wniosków o podstawowego wsparcie pomostowe odbywa się zgodnie z: Rozdział III Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego zamieszonego na niniejszej stronie internetowej w zakładce dokumenty.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY--> Regulaminy Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej-->FPS_Dokumenty obowiązujące do rundy 3.2016--> wsparcie pomostowe

Przypominamy, że grupy uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu to: Fundacja Ranczo oraz GI Banie Mazurskie.

 

 
drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry